Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti MATGEO – Matúš Kollár , so sídlom Martina Benku 770/83, Kostolište, 900 62, IČO: 406 444 72, zapísanej vo verejnom registri vedenom na …………. súdu v …………., oddiel …, vložka …………. (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a obsah zaslanej správy je nutné spracovať za účelom poskytnutia služieb zákazníkovi. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad, zaslaním emailu na ipsgeo@gmail.com alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti Martina Benku 770/83, Kostolište, 900 62.

Osobné údaje nie sú a nebudú poskytované tretím stranám.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

MATGEO - Matúš Kollár